Riksdagens myndighet

Riksdagens ombudsmän (JO) är en myndighet under riksdagen och en del av riksdagens kontrollmakt.

Kontrollmakten är ett sammanfattande begrepp för riksdagens särskilda möjligheter att granska och kontrollera regeringen och den offentliga förvaltningen. Kontrollmakten består av tre delar:

  1. Parlamentarisk granskning: riksdagsledamöternas rätt att ställa frågor till regeringen, Konstitutionsutskottets (KU) granskar statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning, riksdagens möjlighet att göra en misstroendeförklaring mot regeringens ministrar, m.m.
  2. Rättslig granskning: Riksdagens ombudsmän (JO) granskar att myndigheterna behandlar medborgarna i enlighet med lagen.
  3. Effektivitetsgranskning: Riksrevisionen granskar vad statens pengar används till och hur effektivt de används.


Justitieombudsmännen (JO) väljs direkt av riksdagen. Ombudsmännen är helt självständiga i sina beslut och är direkt ansvariga inför riksdagen. Varje höst lämnar de sin ämbetsberättelse till riksdagen. Ämbetsberättelsen är en redogörelse för arbetet under det senaste verksamhetsåret med statistik och ett urval beslut.

JO:s uppgift

Det främsta syftet med JO:s verksamhet är att främja rättssäkerheten. JO ska särskilt se till att myndigheter och domstolar följer regeringsformens bestämmelser om opartiskhet och saklighet och att den offentliga verksamheten inte gör intrång i medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. I tillsynsarbetet kontrollerar JO att myndigheterna handlägger sina ärenden och i övrigt utför sina uppgifter enligt gällande författningar.

JO:s kontroll initieras både genom anmälningar från allmänheten och genom egna initiativ. JO inspekterar regelbundet olika myndigheter och domstolar runt om i landet.

JO:s befogenheter

JO har rätt att i beslut uttala sig om en åtgärd av en myndighet eller befattningshavare strider mot lag eller annan författning eller annars är felaktig eller olämplig.

JO har rätt att göra vägledande uttalanden som bidrar till att rättstillämpningen blir enhetlig och ändamålsenlig.

JO kan, som särskild åklagare, väcka åtal mot en befattningshavare som, genom att åsidosätta vad som åligger honom i tjänsten eller uppdraget, har begått annan brottslig gärning än tryckfrihetsbrott eller yttrandefrihetsbrott. 

JO kan anmäla en tjänsteman för prövning av disciplinansvar.

JO kan göra en framställning om författningsändring till riksdagen eller regeringen.

JO kan överlämna ett ärende till en ordinarie tillsynsmyndighet för handläggning.

Lagar och andra regler som styr JO:s verksamhet

Läs mer om

Senast uppdaterad 2015-03-17