Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Arbete- och välfärdsnämnden i Kristianstads kommun för att två barn under viss tid vårdats i ett familjehem trots att det inte fanns rättsligt stöd för det

Den 20 september 2016 beslutade socialnämnden att omedelbart omhänderta AA:s två barn med stöd av 6 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Beslutet verkställdes dagen efter, och barnen placerades i ett familjehem. Nämnden beslutade även att hemlighålla adressen till familjehemmet för vårdnadshavarna. Förvaltningsrätten fastställde sedan besluten om
omhändertagande av barnen.

Därefter ansökte socialnämnden hos förvaltningsrätten om att barnen skulle beredas vård med stöd av LVU. Förvaltningsrätten höll muntlig förhandling i målet den 21
oktober 2016. Vid förhandlingen upplystes att dom i målet skulle meddelas den 15 november 2016.

Efter överläggning fredagen den 21 oktober 2016 beslutade förvaltningsrätten samma dag att upphäva det omedelbara omhändertagandet av barnen. Beslutet gällde omedelbart. Den 15 november 2016 meddelade förvaltningsrätten dom i målet och avslog socialnämndens ansökningar om vård.

Förvaltningsrätten faxade beslutet om att upphäva det omedelbara omhändertagandet av barnen till socialnämnden samma dag som det meddelades, och nämnden tog även del av beslutet den dagen. Trots detta vidtog nämnden inga åtgärder med anledning av beslutet förrän måndagen den 24 oktober 2016.

I beslutet uttalar JO att det efter förvaltningsrättens beslut legat på socialnämnden att omgående se till att barnen återförenades med sina föräldrar. Det faktum att
förvaltningsrätten meddelat det aktuella beslutet sent en fredag efter kontorstid ändrar inte detta. Socialnämndens bristande agerande ledde till att barnen kom att vårdas vid
familjehemmet i drygt två dygn trots att det inte fanns rättsligt stöd för det.

I beslutet riktar JO allvarlig kritik mot socialnämndens bristande agerande efter det att förvaltningsrätten upphävt det omedelbara omhändertagandet av barnen. Socialnämnden kan vidare inte undgå kritik för att ett samtal om sekretessbelagd information förts med föräldrarna på ett sådant sätt att obehöriga kunnat höra vad
som sades.

Tillbaka till söka beslut