Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Byggnadsnämnden i Sotenäs kommun för långsam handläggning av ett bygglovsärende enligt plan- och bygglagen (1987:10)

En ansökan om bygglov för tillbyggnad av ett fritidshus kom in till byggnadsnämnden den 31 januari 2011. Efter den 4 februari 2013 gjorde nämnden ingenting förrän ansökan avslogs den 11 februari 2016, alltså mer än fem år efter det att ansökan kom in. Nämnden får allvarlig kritik för den synnerligen långa handläggningstiden. I JO:s beslut påpekas det också att det är förvånande att nämnden trots att den fått möjlighet att svara på JO-anmälan inte lyckats prestera en bedömning av hur den uppfyllt sina skyldigheter mot sökanden.

JO har i två andra ärenden idag utdelat allvarlig kritik mot byggnadsnämnden för dess sätt att handlägga ansökningar från AA. I JO:s beslut uttalas att nämndens hantering av de tre ärendena och nämndens svar på AA:s JO-anmälningar tyder på en anmärkningsvärd nonchalans mot de uppgifter som nämnden anförtrotts i plan- och bygglagstiftningen. JO avslutar ärendet med en förhoppning att hans beslut i de tre ärendena bidrar till att nämnden i framtiden tar sina viktiga uppgifter på större allvar.

Tillbaka till söka beslut