Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot en rådman vid Östersunds tingsrätt för bristfällig utformning av domskälen i tre brottmålsdomar samt för hanteringen av enskilda anspråk och beslag i en brottmålsdom

En rådman har i flera brottmålsdomar försummat att ordentligt redovisa skälen för domsluten. Försummelserna avser själva kärnan i domargärningen och allvarliga brister av det här slaget riskerar att påverka förtroendet för domstolsarbetet negativt. Dessa brister och ett antal övriga brister i handläggningen innebär att rådmannen åsidosatt sina skyldigheter i anställningen. Rådmannen får allvarlig kritik.

Tillbaka till söka beslut