Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot en tidigare lagman och en rådman samt kritik mot en annan rådman vid Borås tingsrätt för bristfällig och långsam handläggning av ett antal tvistemål

I samband med JO:s inspektion av Borås tingsrätt den 16-18
oktober 2018 uppmärksammades handläggningen av sex tvistemål som hade inletts vid tingsrätten under åren 2014 och 2016 och som ännu inte var avgjorda.

I beslutet konstaterar JO omfattande brister i handläggningen av målen, bl.a. en i det närmaste obefintlig formell processledning genom avsaknad av eller i varje fall glest genomförda sammanträden för muntlig förberedelse, uteblivna tidsplaner, sammanställningar och stupstocksförelägganden samt alltför många beviljade
anstånd.

JO uttalar sig om den skyldighet som den domare som ansvarar för målet har att föra målet till ett avgörande och att detta ansvar även ligger på domstolschefen eftersom
han eller hon har ett ansvar för domstolens verksamhet och ska se till att verksamheten bedrivs effektivt och författningsenligt. För den bristfälliga och långsamma handläggningen av fyra av målen riktar JO i beslutet allvarlig kritik mot en rådman samt kritik mot en annan rådman för två av målen. I beslutet riktar JO även allvarlig kritik mot den tidigare lagmannen för hans underlåtenhet att agera för att få de sex tvistemålen handlagda och avgjorda inom skälig tid.

Tillbaka till söka beslut