Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Farsta stadsdelsnämnd i Stockholms kommun för att ha genomsökt en träningslägenhet utan samtycke

En stadsdelsnämnd beviljade en man bistånd i form av boende i en s.k. träningslägenhet. Nämnden och mannen ingick ett hyreskontrakt som gällde lägenheten. Till följd av svårigheter med att hålla den här boendeformen drogfri
förändrades verksamheten bl.a. på så sätt att personalen skulle göra tillsynsbesök i de uthyrda lägenheterna om det fanns indikationer på att det förekom droger där.
Nämnden genomsökte därefter mannens bostad för att kontrollera om det fanns narkotika i hans lägenhet.
En myndighet får inte utan vidare gå in i en bostad. Nämndens genomsökning av bostaden utgjorde ett intrång av ett sådant slag som varje medborgare är skyddad
mot enligt 2 kap. 6 § regeringsformen (RF). Begränsningar i skyddet får göras genom lag. Det finns dock inget lagstöd för den typ av genomsökning som nämnden genomförde.
Grundlagsskyddet gäller endast påtvingade ingrepp. Den enskilde kan alltså samtycka till en åtgärd från myndighetens sida, t.ex. en genomsökning av bostaden,
som annars skulle ha utgjort ett brott mot bestämmelsen i RF. I det aktuella ärendet saknades dock ett sådant samtycke.
Nämnden får allvarlig kritik för att den i strid med regeringsformens bestämmelser genomsökte träningslägenheten.

Tillbaka till söka beslut