Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Kommunstyrelsen i Storfors kommun för att man inte skyndsamt har handlagt ett ärende som gällde bistånd till behandling

I mars 2015 beslutade Kommunstyrelsen i Storfors kommun att avsluta AA:s placering på institution samt att avslå en ansökan från honom om bistånd till behandling. AA överklagade kommunstyrelsens beslut. I september 2015 återförvisade Förvaltningsrätten i Karlstad målet till kommunen för vidare utredning av och beslut om vilken behandlingsinsats AA skulle erbjudas för att komma ifrån sitt missbruk. Förvaltningsrätten anförde i sina domskäl att AA fick anses vara i behov av vård för sitt missbruk för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Domen överklagades till Kammarrätten i Göteborg, som i december 2015 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Först i juli 2016 meddelade förvaltningen beslut i frågan om behandlingsinsats.

Genom att inte skyndsamt utreda och fatta ett beslut i enlighet med förvaltningsrättens dom har kommunstyrelsen inte levt upp till sin skyldighet att tillförsäkra AA en skälig levnadsnivå och sörja för att AA får den hjälp och vård som han behöver. Kommunstyrelsen får allvarlig kritik för handläggningen.

Tillbaka till söka beslut