Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Skänninge, för att ha tillämpat en rutin som inneburit att intagna vid larm placerats i avskildhet utan beslut

Under larmsituationer har anstalten Skänninge rutinmässigt ”fryst läget” och anvisat de intagna att sitta ned i bl.a. cellerna, medan kriminalvårdare varit placerade i dörröppningar och i rummen.

Enligt JO innebar denna rutin att de intagna i praktiken hindrades från att vistas tillsammans med andra intagna och att de därmed var avskilda från varandra utan att det fattades några formella beslut i saken. En konsekvens av detta är att det inte gjordes någon uttrycklig prövning av om avskildhetsplaceringen, som är en ingripande tvångsåtgärd mot en intagen, hade stöd i fängelselagen. Anstalten får allvarlig kritik för den felaktiga rutinen.

Tillbaka till söka beslut