Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Kriminalvården, häktet Huddinge, för att en intagen under lång tid vistats i ett bostadsrum som inte har varit utrustat i enlighet med Kriminalvårdens föreskrifter

En intagen i häkte har under nästan ett års tid vistats i ett bostadsrum som inte har varit utrustat i enlighet med Kriminalvårdens föreskrifter. Den intagne har av åklagaren varit ålagd restriktioner. Enligt Kriminalvården har den intagne till följd av restriktionerna varit placerad i avskildhet. Det senare förhållandet har av Kriminalvården angetts som skäl till varför bostadsrummet varit bristfälligt utrustat. I beslutet konstateras att den intagne inte har varit placerad i avskildhet i häkteslagens (2010:611) mening. Det har således inte varit motiverat att på grund härav frångå Kriminalvårdens föreskrifter om hur ett bostadsrum i häkte ska vara utrustat.

Tillbaka till söka beslut