Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Lantmäteriet för bristfällig handläggning av ett anställningsärende som återförvisats från Statens överklagandenämnd

En person sökte flera tjänster vid Lantmäteriet, däribland en tjänst vid kontoret i Visby. Lantmäteriet kallade inte sökanden till intervju för den tjänsten och anställde en annan person. Sökanden överklagade beslutet till Statens överklagandenämnd som undanröjde beslutet och återförvisade ärendet till Lantmäteriet för förnyad handläggning.

Efter återförvisningsbeslutet dröjde det närmare ett och ett halvt år innan Lantmäteriet kallade sökanden till en intervju. Kallelsen skickades emellertid till en adress som inte längre var aktuell. Sökanden fick därför kallelsen först sedan tiden för intervjun hade passerats och bad om en ny tid. Drygt två månader senare fick han besked att det inte kunde prioriteras och att myndigheten beslutat att anställa samma person som tidigare.

JO konstaterar att det är av grundläggande betydelse att en beslutsmyndighet respekterar och rättar sig efter det som en överinstans har bestämt. Enligt JO har återförvisningsbeslutet inte endast inneburit en formell skyldighet att kalla sökanden till en intervju, utan uppgiften var att se till att beslutsunderlaget i ärendet kompletterades innan ett nytt beslut fattades. JO anser att Lantmäteriet borde ha återupptagit handläggningen snabbare och att sökanden i den aktuella situationen borde ha erbjudits en ny tid för intervju. Genom sitt agerande har Lantmäteriet inte följt beslutet från Statens överklagandenämnd. Myndigheten får allvarlig kritik för den bristfälliga handläggningen.

I beslutet kritiseras Lantmäteriet också för bristfällig hantering av ett överklagande.

Tillbaka till söka beslut