Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Migrationsverket, som inte har följt en migrationsdomstols avgörande i ett återförvisat ärende om uppehållstillstånd och därefter inte heller handlagt ärendet tillräckligt skyndsamt

För att en underårigs ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning ska prövas krävs bl.a. att det finns en ställföreträdare som för den underåriges talan.

En pojke som just fyllt tolv år ansökte i november 2011 om uppehållstillstånd på grund av anknytning till en kvinna som hade uppehållstillstånd i Sverige. Kvinnan uppgavs vara hans mor. Migrationsverket avvisade pojkens ansökan med hänvisning till att kvinnan inte hade visat att hon var behörig att föra hans talan. En migrationsdomstol kom därefter fram till att kvinnan kunde presumeras vara behörig att föra pojkens talan och återförvisade målet till Migrationsverket för prövning i sak. Den 28 juni 2013, elva månader efter återförvisningen, avvisade Migrationsverket pojkens ansökan på nytt.

Migrationsverket kritiseras för att inte ha följt migrationsdomstolens avgörande, och för att inte ha handlagt ärendet tillräckligt skyndsamt efter att det återförvisats.

Tillbaka till söka beslut