Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot ordföranden i Socialnämnden i Karlskoga kommun för att hon fattade ett beslut om omplacering av ett barn som vårdades med stöd av LVU

Ordföranden i en socialnämnd beslutade att omplacera ett barn som vårdades med stöd av 2 § LVU från ett familjehem till ett jourhem trots att nämnden en kort tid dessförinnan hade bestämt att barnet skulle vara placerat i
familjehemmet även fortsättningsvis.

Ordföranden i socialnämnden har rätt att fatta ett beslut om omplacering av ett barn endast om nämndens beslut inte kan avvaktas (11 § tredje stycket LVU). Denna beslutanderätt är dock avsedd att användas endast i akuta situationer, dvs. när ett barn omedelbart måste flytta från det befintliga familjehemmet.

Enligt JO var det uppenbart att frågan om omplacering av barnet inte var akut när ordföranden fattade omplaceringsbeslutet. Ordföranden borde därför ha avstått från att själv besluta om att barnet skulle omplaceras. I stället skulle hon ha hänskjutit saken till nämnden. JO riktar allvarlig kritik mot ordföranden för att hon fattade beslutet om omplacering.

Tillbaka till söka beslut