Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Överförmyndaren i Habo kommun för bl.a. omfattande brister vid handläggningen av ett ärende om godmanskap för ensamkommande barn

Överförmyndaren i Habo kommun förordnade i februari 2016 en person till god man för två ensamkommande barn. I januari 2018 beslutade Migrationsverket att skriva upp barnens ålder så att de bedömdes vara över 18 år. Den gode mannen meddelade överförmyndaren att hon hade för avsikt att kvarstå som god man tills Migrationsverkets beslut hade vunnit laga kraft. I juli 2018 begärde hon ett arvode för de två uppdragen. JO:s utredning visar att överförmyndaren inte gjorde någon självständig bedömning av barnens ålder och inte heller fattade beslut om att godmanskapet för dem skulle upphöra. Vidare prövade överförmyndaren inte den gode mannens begäran om arvode och framställningarna kan numera inte återfinnas hos överförmyndaren. I beslutet får överförmyndaren sammantaget allvarlig kritik för bl.a. att – ha tillämpat reglerna för hur ett godmanskap för ensamkommande barn upphör på ett felaktigt sätt – under två års tid inte ha fattat beslut i arvodesfrågan och dessutom ha tappat bort den gode mannens framställningar om arvode och – upprepade gånger misslyckats med att inom utsatta tidsfrister eller inom rimlig tid lämna begärda handlingar, upplysningar och yttranden till JO enligt de grundlagsfästa kraven i 13 kap. 6 § andra stycket regeringsformen.

Tillbaka till söka beslut