Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Överförmyndarnämnden i Arvika kommun för brister i hanteringen av ett överklagande m.m.

AA överklagade ett beslut i en arvodesfråga. Överförmyndarnämnden meddelade AA i en skrivelse att överklagandet hade kommit in för sent men utan att ange att det var fråga om ett avvisningsbeslut eller att beslutet kunde överklagas. Efter en ny skrivelse från AA konstaterade nämnden att avvisningsbeslutet var felaktigt. Nämnden omprövade därefter – och efter ytterligare en skrivelse från AA – arvodesbeslutet, men lämnade i det nya beslutet endast ”ärendet utan ytterligare åtgärder”. Nämnden överlämnade aldrig AA:s överklagande till högre instans. I beslutet konstaterar JO att nämnden uppvisar omfattande kunskapsbrister i fråga om förvaltningslagens bestämmelser och att nämnden förtjänar allvarlig kritik för bristerna i handläggningen av AA:s överklagande.

Tillbaka till söka beslut