Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Överförmyndarnämnden Mitt i Sundsvalls kommun för bl.a. den långsamma handläggningen av en god mans ansökningar om arvoden i tre ärenden

JO uppmärksammade i ett beslut den 24 augusti 2016 (JO:s ärende med dnr 1185-2015) en rad allvarliga brister i överförmyndarnämndens handläggning av ett ärende om god man. I det ärende som nu är aktuellt är det fråga om samma gode man och överförmyndarnämndens handläggning av bl.a. den gode mannens ansökningar om arvoden i tre ärenden. JO riktar i sitt beslut allvarlig kritik mot överförmyndarnämnden för följande:

A. Överförmyndarnämndens granskning av års- och sluträkningar har i två ärenden tagit oacceptabelt lång tid; den har slutförts som mest drygt ett år och åtta månader efter det att nämnden mottog handlingarna.

B. Överförmyndarnämndens handläggning av den gode mannens begäran om arvode har i tre ärenden tagit oacceptabelt lång tid; ett beslut om att avslå den gode mannens begäran om arvode har tagit som mest nästan ett år och åtta månader att fatta.

C. Överförmyndarnämnden har i en skrivelse till den gode mannen formulerat sig så att läsaren får intrycket att den gode mannen inte skulle få något arvode för sitt arbete
under tre års tid, trots att nämnden ännu inte hade fattat något sådant beslut.

D. Överförmyndarnämnden har granskat en årsräkning utan att redovisa resultatet av sin granskning.

Tillbaka till söka beslut