Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot rektorn för Pershagenskolan i Södertälje kommun för att hon har vidarebefordrat viss mejlkorrespondens till en enskilds arbetsgivare. Rektorn kritiseras även för bl.a. handläggningen av ett utlämnandeärende

AA klagade på en rektors handläggning av frågor och framställningar om att få ta del av allmänna handlingar samt på att rektorn hade vidarebefordrat viss mejlkorrespondens till AA:s arbetsgivare. JO konstaterar att det inte har funnits något sakligt skäl för rektorn att vidarebefordra mejlkorrespondensen till AA:s arbetsgivare. Rektorns agerande har därmed inte varit förenligt med kravet på saklighet i 1 kap. 9 § regeringsformen. Genom att vidarebefordra mejlkorrespondensen har rektorn dessutom fört vidare uppgiften om att AA hade begärt ut vissa handlingar. Åtgärden har därför även varit olämplig med hänsyn till anonymitetsskyddet i tryckfrihetsförordningen. JO riktar allvarlig kritik mot rektorn i denna del. Rektorn kritiseras också för brister i handläggningen av AA:s frågor och framställningar om att få ta del av allmänna handlingar.

Tillbaka till söka beslut