Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Bodens kommun för att den verkställde en dom som gällde vård enligt LVU innan den hade vunnit laga kraft. Även kritik mot en tjänsteman vid nämndens förvaltning för utformningen av en journalanteckning

I en dom beslutade kammarrätten att två barn skulle vårdas med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Domen innehöll inte något beslut om att den gällde omedelbart. En vårdnadshavare överklagade domen till Högsta förvaltningsdomstolen. Innan Högsta förvaltningsdomstolen hade tagit ställning till överklagandet hämtade socialnämnden barnen i deras hem och tog med dem till ett familjehem.

Socialnämnden får allvarlig kritik för att den verkställde domen om vård innan den hade vunnit laga kraft. I beslutet uttalar JO även kritik mot en tjänsteman vid nämndens förvaltning för att innehållet i en journalanteckning gav missvisande information.

Tillbaka till söka beslut