Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Kristinehamns kommun för att en ungdom vid två tillfällen varit omhändertagen utan att det funnits något giltigt beslut. Nämndens ordförande kritiseras för att han fattat ett beslut om omedelbart omhändertagande m.m.

januari 2018 blev A.A. omedelbart omhändertagen med stöd av
6 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. A.A. placerades på Statens institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem Lövsta och socialnämnden ansökte därefter om att han skulle beredas vård enligt LVU.

Den 26 februari 2018 avslog förvaltningsrätten nämndens ansökan om vård. Domen kom in till socialförvaltningen i Kristinehamns kommun samma dag som den hade meddelats. Domen vidarebefordrades dock inte till rätt enhet inom förvaltningen och
det dröjde därför till dagen därpå, den 27 februari 2018, innan ungdomshemmet underrättades och A.A. fick åka hem.

Den 27 februari 2018 beslutade nämndens ordförande att på nytt omhänderta A.A. med stöd av 6 § LVU. Beslutet verkställdes med biträde av polis den 9 mars 2018. Samma dag som beslutet verkställdes beslutade förvaltningsrätten att häva det
omedelbara omhändertagandet. Beslutet kom in till förvaltningen samma dag som det hade meddelats men blev, på samma sätt som förvaltningsrättens dom den 26 februari 2018, liggande och vidarebefordrades inte till rätt enhet. Det dröjde därför till dagen därpå, den 10 mars 2018, innan polisen underrättades och A.A. släpptes fri.

I beslutet konstaterar JO att nämnden, vid två tillfällen inom loppet av några veckor, har brustit i hanteringen av inkomna domar och beslut. I båda fallen har följden blivit att A.A. varit omhändertagen utan att det har funnits något giltigt beslut. Det är naturligtvis helt oacceptabelt, och nämnden får allvarlig kritik för det inträffade.

JO uttalar också att när ett omhändertagande har upphört till följd av att förvaltningsrätten avslagit nämndens ansökan om vård, är det en utgångspunkt att nämnden ska rätta sig efter det ställningstagandet. För att nämnden ska kunna fatta ett nytt beslut
om omhändertagande krävs det i princip att nya omständigheter har tillkommit.

JO konstaterar att förvaltningsrätten i sin dom den 26 februari 2018 inte ifrågasatte att A.A. hade ett vårdbehov. Ansökan avslogs i stället på grund av att vården bedömdes kunna ges på frivillig väg. I den delen hade det inte kommit fram något nytt och situationen var därför inte sådan att det den 27 februari 2018 fanns fog för att på nytt omhänderta A.A. Nämndens ordförande får kritik för att han trots det fattade ett sådant beslut.

Tillbaka till söka beslut