Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Södertälje kommun för handläggningen av ett ärende om ekonomiskt bistånd till hyresskulder

En socialnämnd tog emot en ansökan från ett par om ekonomiskt bistånd till hyresskulder. Handläggningen pågick under nästan fem månader och under den tiden blev paret avhyst. I ärendet uttalar JO att den typen av ansökningar måste handläggas med stor skyndsamhet. Socialnämnden bör vidta alla åtgärder som behövs för att kunna besluta i frågan medan det fortfarande är möjligt för den enskilde att bo kvar.

När det gäller handläggningen av parets ansökan skickade nämnden inledningsvis ut
en skrivelse där det framgick att ärendet skulle börja handläggas först efter en månad.
Efter att handläggningen påbörjats tog det lång tid att boka in ett möte med paret och
efter mötet gavs paret en kompletteringstid som löpte ut flera dagar efter det datum
när hyresskulderna skulle vara betalda för att undvika avhysning.

Av utredningen framgår vidare att paret lämnade in flera ansökningar om ekonomiskt
bistånd, utöver ansökan om bistånd till hyresskulderna. JO har svårt att förstå varför
socialnämnden avvaktade med att fatta beslut i ärendet om hyresskulder till dess att
samtliga begärda handlingar i varje ärende kommit in, i stället för att skyndsamt fatta
beslut i ärendet om hyresskulder när det var komplett. Härutöver anser JO att det
hade varit lämpligt om socialnämnden hade övervägt att bevilja paret ekonomisk hjälp enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453) när utredningen om parets ekonomiska situation drog ut på tiden.

JO är mycket kritisk till det som har kommit fram i ärendet och kan konstatera att den
långsamma och felaktiga hanteringen sannolikt har haft en stor negativ påverkan
både ekonomiskt och socialt för paret. Socialnämnden får allvarlig kritik för den
bristande handläggningen.

Tillbaka till söka beslut