Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Södermalms stadsdelsnämnd i Stockholms kommun för att i ett hyreskontrakt med en enskild om en träningslägenhet ha tagit in villkor med bl.a. krav på viss läkarkontakt, medicinering, hembesök och drogkontroller

Södermalms stadsdelsnämnd i Stockholms kommun ingick ett hyresavtal och upplät en lägenhet i andra hand till en kvinna. Nämnden beviljade därefter kvinnan bistånd i form av boende i en s.k. träningslägenhet. Till hyresavtalet fogades en överenskommelse med olika krav för boende i träningslägenhet.
Överenskommelsen innehöll bl.a. krav på viss läkarkontakt och viss medicinering, krav på tillsyns- och hembesök, krav på nykterhets- och drogkontroller samt krav på att endast kvinnan fick bo i lägenheten. Det framgick att hon riskerade att förlora bostaden om hon inte följde kraven.

JO uttalar sig i beslutet om de olika krav som nämnden ställt på kvinnan och konstaterar att de till stora delar står i strid med regeringsformens bestämmelser och saknar stöd i lag. JO slår även fast att kraven i andra delar strider mot reglerna i 12 kap. jordabalken. JO pekar i beslutet också på legalitetsprincipen och att en myndighet endast får vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen.

JO påtalar vidare att det är särskilt allvarligt att nämnden felaktigt påstått att kvinnan
riskerade att förlora bostaden om hon inte följde de krav som nämnden inte haft rätt
att ställa. I beslutet uttalar JO allvarlig kritik mot stadsdelsnämnden för de omfattande brister
som framkommit vid granskningen av ärendet.

Tillbaka till söka beslut