Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Bygg- och tekniknämnden i Nyköpings kommun angående underlåtenhet att vidta åtgärder mot överträdelser av bestämmelserna om strandskydd och bygglov m.m.

Plan- och byggnadsväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Miljöbalken - MB Plan- och bygglagen (2010:900) - PBL Långsam handläggning Tillsyn Åtal
Tillbaka till söka beslut