Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot dåvarande Myndighetsnämnden i Ljusnarsbergs kommun angående bl.a. bristande rutiner för diarieföring av inkommande handlingar samt handläggningen av en begäran om att få ut en allmän handling

Jordbruk, djurskydd, miljö- och hälsoskydd Sekretesslagen (1980:100). Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Delegation/ ansvarsfördelning Diarieföring Förundersökning Tjänstefel/tjänsteförseelse/disciplinpåföljd
Tillbaka till söka beslut