Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Försvarsmakten om åtgärder mot en generalmajor vid myndigheten i strid med det s.k. repressalieförbudet

En generalmajor inom Försvarsmakten hade uttalat sig i två tidningsartiklar om myndighetens verksamhet. Enligt generalmajoren blev han på grund av dessa uttalanden föremål för ett flertal åtgärder från Försvarsmaktens sida; bl.a. fick han inte tillträda en viss chefsposition. Generalmajoren ansåg att Försvarsmaktens åtgärder bröt mot repressalieförbudet i yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. Försvarsmakten anförde å sin sida att åtgärderna var av arbetsrättslig karaktär samt att flertalet av dem var åtgärder som Försvarsmakten hade en skyldighet att vidta.

ChefsJO konstaterar i beslutet att när inte reglerna om sekretess utgör något hinder har en anställd inom Försvarsmakten, liksom andra offentligt anställda, frihet att framföra sina synpunkter i olika frågor även om synpunkterna avviker från arbetsgivarens uppfattning. Som JO tidigare har uttalat kan ett sådant agerande emellertid i praktiken leda till att det blir omöjligt för den anställde att utföra sitt arbete på ett sätt som arbetsgivaren kan acceptera. ChefsJO uttalar att detta inte minst bör anses gälla högt uppsatta befattningshavare i chefsställning med uppgift att ansvara för samt genomföra en myndighets ställningstaganden i olika frågor. ChefsJO bedömer att Försvarsmaktens yttrande i ärendet ger uttryck för att bl.a. det förhållandet har varit aktuellt i generalmajorens fall, och chefsJO finner inte stöd att uttala någon kritik mot myndigheten.

Tillbaka till söka beslut