Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Fosie stadsdelsfullmäktige i Malmö kommun; fråga bl.a. om skyldigheten att dokumentera uppgifter i en muntlig anmälan

I beslutet bedöms det, vid en strikt tillämpning av 11 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, inte föreligga någon skyldighet att dokumentera uppgifter i en muntlig anmälan. Det får dock anses ligga i sakens natur att den som tar emot en sådan anmälan, som innehåller uppgifter av den karaktären att de kan komma att ligga till grund för åtgärder från socialnämndens sida, ska dokumentera uppgifterna.
I beslutet uttalas vidare att det av en anmälan enligt 14 kap. 1 § andra stycket SoL bör framgå vilka uppgifter som föranlett anmälan. Fosie stadsdelsfullmäktige i Malmö kommun kritiseras för brister i en sådan anmälan till en annan kommun.

Tillbaka till söka beslut