Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Brinkeberg, om brister i samband med hanteringen av ett urinprov och uttalanden om dokumentation vid sådan provtagning

En intagen i anstalt som hade lämnat ett urinprov klagade på att han inte fick närvara när hans urin hälldes över i ett provrör som märktes med hans personuppgifter. Av anstaltens rutiner för drogprov följer att den intagne ska befinna sig i närheten för att bevittna att allt har gått rätt till, om det inte av säkerhetsskäl är lämpligare att personalen utför kontrollen på egen hand. Det framgick inte av någon dokumentation om den intagne hade fått närvara vid anstaltens hantering av urinprovet.

JO konstaterar att ett positivt urinprov kan ligga till grund för ett beslut att tilldela den intagne en varning enligt fängelselagen och därmed även leda till inskränkningar beträffande den fortsatta verkställigheten. En intagen kan begära omprövning av en varning och i ett senare skede överklaga beslutet till förvaltningsdomstol. Enligt JO talar därför rättssäkerhetsskäl med styrka för att Kriminalvården bör dokumentera om den intagne har varit närvarande vid myndighetens hantering av dennes urinprov eller getts möjlighet att vara det.

Tillbaka till söka beslut