Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Kumla, för brister i hanteringen av besök av barn m.m.

I anstalten Kumla är det den intagnes ansvar att hålla sig informerad om kommande besök och ofta är det besökaren som meddelar honom om besöket. Personalen underrättar den intagne först samma dag som besöket ska äga rum. I beslutet konstaterar JO att denna ordning inte strider mot någon uttrycklig bestämmelse i lag eller förordning. Enligt JO:s bedömning gör dock anstaltens rutiner för underrättelse om inbokade besök att det finns en uppenbar risk för att den intagne inte hinner förbereda sig inför besöket och inte heller har möjlighet att i tid beställa mat till besöket. JO finner inte tillräcklig anledning att uttala någon kritik men förordar att anstalten ser över rutinerna för underrättelse om kommande besök, särskilt när det gäller besök av barn.

Tillbaka till söka beslut