Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Salberga, angående granskning av försändelser till en intagen från tyska justitieministeriet och en tysk advokat

En intagen framförde klagomål angående att anstalten hade granskat försändelser till honom från tyska justitieministeriet och en tysk advokat. Vad som framkommit genom utredningen har inte gett anledning till kritik från JO:s sida. Med anledning av vad Kriminalvården anfört i sitt remissyttrande innehåller beslutet uttalanden angående i vilka situationer bestämmelsen i 7 kap. 6 § fängelselagen (2010:610) är tillämplig.

Tillbaka till söka beslut