Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Skänninge, om att en besökare blivit föremål för ytliga kroppsbesiktningar stickprovsvis

En intagen har framfört klagomål över att hans hustru i samband med besök av honom i Kriminalvården, anstalten Skänninge, vid flera tillfällen blivit föremål för ”nakenvisitationer” (ytlig kroppsbesiktning). Vid varje tillfälle har personalen uppgett att det rör sig om stickprovskontroller. Personalen har även uppgett att sådana kontroller enligt anstaltens rutiner ska utföras slumpmässigt.

I beslutet konstaterar chefsJO att en ytlig kroppsbesiktning endast får utföras när det av säkerhetsskäl bedöms nödvändigt i det enskilda fallet. Anstalten Skänninge har uppgett att det inte dokumenteras när en besökare har genomgått en sådan kontroll, och att det därför inte har varit möjligt att svara på hur ofta anmälarens hustru kontrollerats på sådant sätt.

ChefsJO konstaterar att en ytlig kroppsbesiktning är en mycket ingripande kontrollåtgärd. Om åtgärden dokumenteras kan det bidra till att ansvarig personal gör klart – såväl för sig själva som för den enskilde – varför en sådan kontroll bedöms nödvändig innan den utförs. Därmed motverkas att kroppsbesiktningar vidtas rutin- eller slumpmässigt. Om åtgärden dokumenteras säkerställer det dessutom att personalen informerar den enskilde om att kontrollåtgärden är frivillig och konsekvenserna av om han eller hon motsätter sig denna. En ordentlig dokumentation är därmed även en säkerhet för personalen om det i efterhand skulle uppstå diskussioner om ifall exempelvis besökaren har getts korrekt information i samband med kontrollen.

Av dessa skäl anser chefsJO att Kriminalvården bör införa en rutin som innebär att landets anstalter och häkten dokumenterar denna typ av kontrollåtgärder.

I beslutet konstaterar chefsJO även att det saknas skäl att uttala kritik eller vidta någon annan åtgärd med anledning av vad som har framkommit i utredningen.

Tillbaka till söka beslut