Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Kriminalvården, häktena Saltvik och Sollentuna, avseende behandlingen av en intagen m.m.

På grund av att dörrarna till rastgårdarna i häktet Sollentuna inte varit utrustade med s.k. ”fängselluckor”, har en intagen varit tvungen att vara iförd handfängsel vid utomhusvistelse. Avsaknaden av fängselluckor har enligt häktet inneburit att det – för det fall den intagne inte accepterat att vara iförd handfängsel – förelegat synnerliga skäl att neka den intagne utomhusvistelse (se 2 kap. 7 § häkteslagen). Den intagne har varit placerad i ett säkerhetshäkte, där bl.a. intagna som bedömts farliga för personal och andra intagna placeras. I en sådan miljö kan det återkommande uppstå behov av att kunna belägga intagna med handfängsel vid vistelse utanför bostadsrummet. Det har därmed varit möjligt för Kriminalvården att förutse behovet av fängselluckor. Det gör att undantaget i 2 kap. 7 § häkteslagen inte hade varit tillämpligt i den aktuella situationen. Vidare uttalas i beslutet att det överhuvudtaget inte bör vara möjligt för Kriminalvården att – om förhållandena ligger inom myndighetens kontroll – neka en intagen utomhusvistelse med hänvisning till dels brister i den fysiska miljön, dels bristande personaltäthet.

Tillbaka till söka beslut