Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Kriminalvården, häktet Bomhus, om skyddet för de intagnas identitet m.m.

Vid dörren till anmälarens bostadsrum i häktet fanns en skylt med hans för- och efternamn. Eftersom hans efternamn är sällsynt upplever han att både han och hans familj blev utpekade när det på avdelningen spreds ett rykte om honom. I sitt beslut konstaterar chefsJO att Kriminalvårdens bruk av skyltar med de intagnas fullständiga namn eller efternamn medför att de intagna inte själva kan välja om de vill röja sin identitet för andra intagna. ChefsJO uttalar att hon har stor förståelse för att personalen i anstalter och häkten måste kunna identifiera de intagna på ett tillförlitligt och effektivt sätt. Hon framhåller dock att Kriminalvården också har en skyldighet att skydda de intagnas integritet och att se till att personuppgifter behandlas med varsamhet. Enligt chefsJO är det önskvärt att Kriminalvården överväger om det kan finnas lösningar som både tillgodoser Kriminalvårdens behov av en tillförlitlig och effektiv identifiering av de intagna och ger de intagna möjlighet att välja om de vill röja sin identitet. Hon uttalar också att det är angeläget att verksamhetsställenas val av lösning för identifiering föregås av en intresseavvägning utifrån enhetliga kriterier.

Tillbaka till söka beslut