Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Nämnden för arbete och välfärd i Växjö kommun angående handläggningen av ett s.k. barnavårdsärende som föranletts av att en adoptivdotter återförts till sitt ursprungsland av vårdnadshavarna

I beslutet granskas en socialnämnds hantering av ett ärende rörande en då 12-årig flicka som av sina adoptivföräldrar återförts till sitt ursprungsland Gambia. JO finner sammanfattningsvis att det inte finns anledning att rikta kritik mot nämnden för dess handläggning av ärendet.

Tillbaka till söka beslut