Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Nämnden för hälsa och omsorg i Uppsala kommun för handläggningen av ett ärende enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

AA beviljades 1988 bostad med särskild service enligt LSS. Beslutet verkställdes dock aldrig. För att tillgodose AA:s önskemål fick hon i stället hjälp genom en s.k. servicebas – ett stöd som inte kan ges enligt LSS. Även om kommunens agerande kan framstå som praktiskt, finns en risk för att det leder till oklarhet rörande grunden för insatserna och rättsosäkerhet för den enskilde om myndigheten finner skäl att ”ompröva” stödet.

Den insats som AA har fått tycks inte ha grundats på något formellt beslut utan har, såvitt framkommit, utgått helt vid sidan av det regelverk som finns enligt både LSS och SoL. När saken uppmärksammades i samband med att AA flyttade till en annan stadsdel hösten 2012 måste kommunen ha en möjlighet att rätta till förhållandena. Mot bakgrund av de åtgärder nämnden har uppgett sig vidta för att därefter ge AA en bostad med särskild service riktas ingen kritik mot nämnden för dess hantering av ärendet i tiden efter bostadsbytet 2012.

Tillbaka till söka beslut