Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Överförmyndaren i Pajala kommun om underlåtenhet att inför beslut om byte av god man inhämta yttrande från barn till huvudmannen m.m.

Överförmyndarväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Föräldrabalken - FB Dokumentation God man/förvaltare Kommunicering
Tillbaka till söka beslut