Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Skolverket; fråga om myndighetens kontakt med en 17-årig elev som lämnat ut uppgifter om ett nationellt prov på sin blogg

En 17-årig elev lämnade ut information om ett nationellt prov på sin blogg. Skolverket tog kontakt med eleven och bad honom att ta bort informationen med hänsyn till bl.a. de konsekvenser som en publicering skulle kunna få för återanvändningen av det aktuella provet.

Utgångspunkten bör enligt JO:s mening vara att Skolverket ska kontakta den underåriges vårdnadshavare om det uppstår en sådan situation som var aktuell här. Med hänsyn till vad som kommit fram om elevens ålder och övriga omständigheter anser JO att det i det här fallet kan godtas att Skolverket tog kontakt med eleven och inte med hans vårdnadshavare trots att frågorna rörde ett komplicerat ämne.

Enligt JO uttryckte sig Skolverket i vissa delar mindre lämpligt vid kontakterna med eleven, som tog illa vid sig och upplevde att han blev anklagad för sekretessbrott. Samtliga kontakter ägde dock rum under ett par timmar och eleven fick klart för sig att myndigheten inte anklagade honom för något brott. JO riktar därför inte någon kritik mot Skolverket för myndighetens agerande

Tillbaka till söka beslut