Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Socialnämnden i Solna kommun; fråga om det var rätt att hålla barnsamtal inom ramen för en uppföljning enligt 11 kap. 4 a § socialtjänstlagen utan att först ta upp saken med barnens vårdnadshavare

Inom ramen för en uppföljning enligt 11 kap. 4 a §
socialtjänstlagen beträffande två barn samtalade företrädare för nämnden med barnen utan att barnens vårdnadshavare dessförinnan hade fått information om samtalen och möjlighet att meddela sin inställning till åtgärden.

Vid en uppföljning enligt 11 kap. 4 a § socialtjänstlagen får ett barn höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande (11 kap. 4 c § och 11 kap. 10 § socialtjänstlagen). JO har i flera tidigare beslut uttalat sig om
möjligheten för nämnden att hålla barnsamtal inom ramen för en utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen utan att först samtala med barnets vårdnadshavare om saken. JO har då uttalat bl.a. följande: En allmän utgångspunkt är att vårdnadshavarnas inställning till att samtal hålls med barnet ska efterfrågas och i
största möjliga mån beaktas. När nämnden kontaktar en vårdnadshavare innan ett samtal med barnet äger rum är det inte tillräckligt att enbart informera vårdnadshavaren om att samtal kommer att hållas. Nämnden ska också vid kontakten efterfråga vårdnadshavarens inställning till åtgärden. Om barnet har två
vårdnadshavare, ska deras respektive inställning klarläggas.

JO uttalar i det här beslutet att det saknas anledning att se annorlunda på saken när det gäller att hålla barnsamtal inom ramen för en uppföljning enligt 11 kap. 4 a § socialtjänstlagen.

I sitt remissvar till JO angav nämnden bl.a. att samtalen med barnen genomfördes efter flera misslyckade försök att få kontakt med vårdnadshavaren och att det bedömdes vara nödvändigt att prata med barnen om deras situation.

I beslutet finner inte JO anledning att kritisera nämnden för att den inte tillfrågade vårdnadshavaren om hennes inställning till samtal med barnen innan samtalen ägde rum. JO understryker dock i beslutet att överväganden om varför samtal hålls utan att föräldrarna dessförinnan kontaktats ska dokumenteras.

Tillbaka till söka beslut