Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Södermalms stadsdelsnämnd i Stockholms kommun angående handläggningen av ett ärende rörande bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453)

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 4 paragraf 1 Bistånd Omprövning
Tillbaka till söka beslut