Tillbaka till söka beslut

Anmälan om utredningen i ett våldtäktsärende; framför allt fråga om objektivitetskravet vid åtgärder som riktas mot en målsägande

Anmälan gäller en brottsutredning där en polisman dömdes för våldtäkt i tingsrätten men friades i hovrätten. Han har anmält åklagare och polis för att de inte varit objektiva, och påtalat ett antal utredningsbrister.

I beslutet redovisas objektivitetskravet och de utrednings -, dokumentations- och redovisningskrav som ingår i detta, med särskild inriktning på hur långtgående åtgärder som kan vidtas gentemot en målsägande. De överväganden åklagaren i detta ärende gjort i det hänseendet godtas. Däremot riktas viss kritik mot hur utredningsåtgärder redovisats. Det är viktigt att allt som gjorts blir känt för den misstänkte och för domstolen. Förundersökningsledaren är ansvarig för redovisningen av utredningsmaterialet.

Målsäganden beskrev att hon legat naken på marken under lång tid utan att bli nedkyld. Detta borde följts upp redan tidigt i utredningsarbetet. När saken väl aktualiserades, i hovrätten, borde den i och för sig ha föranlett större aktivitet från åklagarens sida. Hennes passivitet bedöms dock inte utgöra ett brott mot objektivitetsplikten, eftersom det redan stod klart att en utredning om s.k. hypotermi skulle komma att redovisas för domstolen genom försvarets försorg.

Enligt rättspraxis bör en målsägandes berättelse i mål av detta slag kontrolleras under förundersökningen, till den del det är praktiskt möjligt. Kontrollen är inte något självändamål utan utgör ett led i granskningen av bevisningen. Bevisningen prövas slutligt av domstol. I detta fall har hovrätten gjort en sådan prövning, som innefattar kritik mot att kontrollkravet inte efterlevdes.

Under polisförhör har det till målsäganden ställts ledande frågor, som närmast innebar att förhörsledaren försökte gissa sig till vad målsäganden varit med om. Det har inte funnits sakliga skäl för en sådan förhörsmetod. Förhörsledaren kritiseras därför.

Med beaktande av det rättsliga förfarandet som helhet bedöms det som anmälts inte ha inneburit att objektivitetskravet åsidosatts.

Tillbaka till söka beslut