Tillbaka till söka beslut

Anmälningar mot Kriminalvården, anstalten Hall, om placering av intagna i avskildhet under kollektiv arbetsnedläggning m.m.

I februari och mars 2020 placerades ett stort antal intagna i avskildhet med stöd av 6 kap. 5 § fängelselagen i ungefär två veckor för att de kollektivt hade lagt ned arbetet. JO slår fast att det är en mycket ingripande åtgärd att hålla intagna avskilda från varandra i två veckors tid. Under den period som JO har granskat vidtog anstalten dock åtgärder för att begränsa tiden som de intagna hölls isolerade, genom att bl.a. låta dem vistas i gemensamhet på fritiden. I beslutet konstaterar JO att anstaltens sätt att hantera situationen ledde till att de intagna inte var avskilda från varandra mer än några timmar åt gången. JO finner inte anledning att kritisera anstalten.

Tillbaka till söka beslut