Tillbaka till söka beslut

Användning av ett folkbiblioteks dator för sökningar på Internet; fråga om ett bibliotek får bestämma regler om vilken information som får hämtas in och kontrollera att reglerna följs.

Kultur Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Regeringsformen - RF kapitel 1 paragraf 9 Objektivitet, opartiskhet, saklighet Sekretess

Användning av ett folkbiblioteks dator för sökningar på Internet; fråga om ett bibliotek får bestämma regler om vilken information som får hämtas in och kontrollera att reglerna följs. Även fråga om bestämmelsen om sekretess i biblioteksverksamhet kan tillämpas beträffande uppgifter hos ett bibliotek om enskildas sökningar på Internet

Tillbaka till söka beslut