Tillbaka till söka beslut

Arbetsförmedlingen får allvarlig kritik för handläggningen av ett ärende om lönebidrag

En kvinna klagade på lång handläggningstid hos Arbetsförmedlingen i ett ärende om lönebidrag. Handläggningstiden i ärendet uppgick vid tidpunkten för Arbetsförmedlingens remissvar till över 18 månader, och något beslut hade då ännu inte fattats. JO är mycket kritisk till handläggningstiden.

Om en myndighet bedömer att avgörandet i ett ärende som har inletts av en enskild
part kommer att bli väsentligt försenat, ska myndigheten, enligt 11 § förvaltningslagen
(2017:900), FL, underrätta parten om detta. I en sådan underrättelse ska myndigheten redovisa anledningen till förseningen.

Ärendet om lönebidrag inleddes efter att en arbetsgivare uppgett att denne ville anställa kvinnan med lönebidrag. Arbetsgivaren anses, tillsammans med den arbetssökande, vara part i ärendet. Eftersom informationsskyldigheten enligt 11 § FL gäller gentemot den part som har inlett ärendet borde Arbetsförmedlingen ha underrättat arbetsgivaren när det stod klart att avgörandet i ärendet skulle bli väsentligt försenat.

Det är rimligt att den enskilde inte hålls ovetande om vad som händer i ett ärende.
Syftet med 11 § FL är att minska risken för att bristande information om
handläggningen leder till onödig irritation över fördröjningen, vilket kan leda till att en
part tar kontakt med myndigheten för att informera sig om handläggningen. Korrekt
och tydlig information från myndigheten kan medföra att sådana kontakter uteblir och
därmed i stället ger myndigheten tid att fokusera på att handlägga klart ärendet.

JO konstaterar att i ett ärende med två enskilda parter kan även den part som inte har
inlett ärendet ha ett berättigat intresse av att få information när ett avgörande försenas. Det är därför lämpligt att en myndighet, inom ramen för sin serviceskyldighet, lämnar samma information om väsentlig försening också till en sådan part. Arbetsförmedlingen borde därför ha informerat även kvinnan om den försening som uppstått.

JO är också kritisk till Arbetsförmedlingens dokumentation i ärendet samt till att
myndigheten inte besvarade frågor från kvinnan. För de stora bristerna i handläggningen får Arbetsförmedlingen allvarlig kritik.

Tillbaka till söka beslut