Tillbaka till söka beslut

Arbetsmarknads- och socialnämnden i Trollhättans kommun får allvarlig kritik för att den dokumenterat barnärenden på ett sätt som syftade till att försvåra den ena vårdnadshavarens insyn i dessa och för att ha agerat i strid med regeringsformens m.m.

En socialnämnd inledde i januari 2017 barnutredningar i fråga om
fyra syskon efter att ha fått in orosanmälningar. Barnens föräldrar hade vid tillfället gemensam vårdnad om dem. I april 2017 flyttade barnens mor till ett skyddat boende och tog barnen med sig. Modern väckte därefter talan mot barnens far i allmän domstol. Domstolen begärde i vårdnadsmålet in en vårdnads-, boende- och
umgängesutredning från nämnden. Parterna fick inte ta del av eller tillfälle att lämna synpunkter på utredningen innan den lämnades in till domstolen. I beslutet kritiserar JO nämnden för detta.

I barnutredningarna uppgav modern efter hand att hon inte ville prata med barnhandläggarna på grund av deras dokumentationsskyldighet. På begäran av modern ordnade nämnden så att hon fick prata med en kurator vid nämndens enhet
mot våld i nära relation. Uppgifterna som modern då lämnade hade betydelse för barnärendena, men de fördes vidare till barnhandläggaren genom s.k. samråd först efter det att modern flyttat till det skyddade boendet. Detta gjordes för att fadern inte
skulle kunna få ta del av de uppgifter som modern lämnat.

I stället för att följa de lagstadgade kraven på dokumentation och sedan hantera en eventuell begäran om utlämnande av handlingar i ärendena har nämnden medvetet agerat i syfte att försvåra för fadern att få insyn i dem. I beslutet uttalar JO allvarlig kritik mot nämnden för hur den agerat.

Att på begäran av den ena parten ordna dokumentationen på detta vis väcker vidare frågor om nämndens objektivitet och opartiskhet. Agerandet gör det lätt för utomstående att få intrycket att nämnden tagit moderns parti. I beslutet framhåller JO att nämndens agerande stått i strid med regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet, och nämnden får allvarlig kritik även i detta avseende.

Tillbaka till söka beslut