Tillbaka till söka beslut

Beslut angående tillämpningen av 6 § LVU, fråga bl.a. om socialtjänsten genom beslut om omedelbart omhändertagande avsett att kringgå bestämmelserna i 21 kap. föräldrabalken om verkställighet av domar och beslut angående vårdnad

Socialtjänst och LSS Föräldrabalken - FB kapitel 21 Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU paragraf 21 Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU paragraf 6 Barn/ungdom Verkställighet Vårdnad
Tillbaka till söka beslut