Tillbaka till söka beslut

Beslut om att lägga ned en förundersökning mot tre nämndemän vid Förvaltningsrätten i Stockholm och att avsluta JO:s ärende; en bedömning med anledning av utformningen av punkten 4 i övergångsbestämmelserna till den s.k. begränsningslagen

Förvaltningsdomstolar Brottsbalken - BrB kapitel 20 paragraf 1 Utlänningslagen (2005:716) Dom/domskäl Förhandling/ sammanträde Förhör Förundersökning Tjänstefel/tjänsteförseelse/disciplinpåföljd

JO beslutade den 14 juni 2017 att i ett särskilt ärende utreda Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolens handläggning i och bedömning av saken – uppehållstillstånd och utvisning – meddelad i en dom i maj 2017. Samma dag beslutade JO att inleda en förundersökning angående misstanke om tjänstefel enligt 20 kap. 1 § brottsbalken.
I beslutet lägger JO ned förundersökningen och avslutar sin handläggning av ärendet. Med anledning av utformningen av punkten 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, den s.k. begränsningslagen, överlämnas ett exemplar av beslutet till Justitiedepartementet.

Tillbaka till söka beslut