Tillbaka till söka beslut

Byggnadsnämnd har meddelat beslut på felaktiga grunder och avvikit från vad som gällt för dess prövning

Plan- och byggnadsväsendet Plan- och bygglagen (2010:900) - PBL Avsaknad av lagstöd
Tillbaka till söka beslut