Tillbaka till söka beslut

Byggnadsnämnd har vidhållit ett krav på avgift enligt plan-och bygg-lagen, på annan grund än vad länsstyrelsen vid överprövning underkänt och för ett tillstånd som inte utgjort förhandsbesked eller någon annan i lagen föreskriven form av beslut.

Plan- och byggnadsväsendet Plan- och bygglagen (2010:900) - PBL Avgift
Tillbaka till söka beslut