Tillbaka till söka beslut

Disciplinansvar för en rådman för det sätt på vilket han avfattat domskälen i ett familjerättsligt mål

En rådman har i domskälen i ett avgörande rörande vårdnad m.m. inte redovisat vad han grundat sina slutsatser på. Han har dessutom uttryckt sig högst olämpligt och på ett sätt som varit ägnat att framkalla tvivel på rättens opartiskhet. Jag anser att han åsidosatt sina skyldigheter i anställningen på ett sätt som bör föranleda disciplinpåföljd och överlämnar därför ärendet till Statens ansvarsnämnd för prövning.

Tillbaka till söka beslut