Tillbaka till söka beslut

En anonym anmälan om att ett barn eventuellt utsatts för ett sexuellt övergrepp inkom till en socialnämnd; fråga bl.a. om det förelåg skäl för att omedelbart omhänderta barnet enligt 6 § LVU

Socialtjänst och LSS Vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1988:870) om - LVM paragraf 6 Anonymitet Barn/ungdom Omhändertagande
Tillbaka till söka beslut