Tillbaka till söka beslut

En djurskyddsmyndighets rätt att bereda sig tillträde till en bostad

Länsstyrelsens djurskyddshandläggare har på egen hand gått in i en djurhållares olåsta bostad. Myndigheten har rätt att få tillträde till lokaler där djur hålls. Gäller det en bostad måste dock skyddet för den enskildes privatliv beaktas. Om kontrollen förutsätter våld eller tvång krävs handräckning av polis. I praktiken kan kontrollmyndigheten inte på egen hand bereda sig tillträde till en djurhållares bostad när denne inte samtyckt till detta, såvida inte en nödsituation föreligger. Länsstyrelsen och djurskyddshandläggaren har därför kritiserats.

Tillbaka till söka beslut