Tillbaka till söka beslut

En kommundelsnämnd skulle fatta beslut om att med stöd av 6 kap. 15 a § föräldrabalken väcka talan angående umgänge mellan ett barn och annan närstående än förälder; fråga om en ledamot i nämnden har kunnat avstå från att delta i beslutet i ärendet

Tillbaka till söka beslut