Tillbaka till söka beslut

En kommundelsnämnd skulle fatta beslut om att med stöd av 6 kap. 15 a § föräldrabalken väcka talan angående umgänge mellan ett barn och annan närstående än förälder; fråga om en ledamot i nämnden har kunnat avstå från att delta i beslutet i ärendet

Socialtjänst och LSS Föräldrabalken - FB kapitel 6 paragraf 15 a Kommunallagen (1991:900) kapitel 4 paragraf 21 Myndighetsutövning, gränsen för
Tillbaka till söka beslut