Tillbaka till söka beslut

En pojke beviljades bistånd i form av placering vid ett HVB-hem. I samband med att socialnämnden enligt 6 kap. 8 § SoL övervägde vården beslutades att tidsbegränsa placeringen. Då beslut fattades i sak har bestämmelsen om kommunikation blivit tillämplig.

Socialtjänst och LSS Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 17 Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 6 paragraf 8 Bistånd Kommunicering
Tillbaka till söka beslut